โครงการฝึกอบรมอาชีพ “รีไซเคิลใหม่สร้างรายได้ ด้วยขยะเหลือใช้ในครัวเรือน”