โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒
16 กันยายน 2019
โครงการออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิค” เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
16 กรกฎาคม 2019

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒