โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566