โครงการ อบจ.ห่วงใย “เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมใจเอาชนะภัย COVID ๑๙

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลหนองรี
22 มิถุนายน 2020
การช่วยเหลือกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
21 เมษายน 2020

เทศบาลตำบลหนองรีขอขอบพระคุณ นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ที่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ ตามโครงการ อบจ.ห่วงใย “เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมใจเอาชนะภัย COVID ๑๙ ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.