โครงการ อบจ.ห่วงใย “เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมใจเอาชนะภัย COVID ๑๙

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลหนองรี
22 มิถุนายน 2020
การช่วยเหลือกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
21 เมษายน 2020