วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก 

ประชาชนอยู่ดีมีคุณภาพ 

เศรษฐกิจดี  ชุมชนเข้มแข็ง 

ภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม

ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารและการพัฒนา”